You are hereRegulament

Regulament


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI DE CERCETARE

„CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI”

DIN CADRUL UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMISOARA

(CCCTI-UPT)

 

            Prezentul Regulament de organizare si functionare constituie cadrul de punere în aplicare a prevederilor Statutului de functionare a Centrului de Cercetare  în Calculatoare si Tehnologia Informatiei din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara (numit în continuare, CCCTI-UPT).

 

Cap.1. Conducerea centrului si atributiile acesteia

Art.1.1. În conformitate cu Statutul de functionare a CCCTI-UPT si cu recomandarile Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Învatamântul Superior (CNCSIS), conducerea CCCTI-UPT este asigurata de un director împreuna cu Consiliul Director.

Consiliul Director este alcatuit din directorul CCCTI-UPT, directorul adjunct, secretarul stiintific si din sefii laboratoarelor de cercetare. Fixarea persoanelor directorului centrului si a directorului adjunct se face pentru o perioada de patru ani, odata cu alegerea directorului de departament si a secretarului stiintific, si se supune articolului 4.2 din Statutul de functionare a CCCTI-UPT.

Art.1.2. Principalele atributii ale directorului centrului sunt:

              a) Coordoneaza activitatea curenta a CCCTI-UPT;

              b) Realizeaza legatura de colaborare si functionare cu CNCSIS;

c) Realizeaza coordonarea colaborarii stiintifice si de alta natura cu conducerea Facultatii de Automatica si Calculatoare (Fac. AC) si  a Universitatii Politehnica Timisoara (UPT), din care CCCTI-UPT face parte;

c) Reprezinta CCCTI-UPT în relatiile cu exteriorul în conformitate cu legislatia în vigoare si în limitele Cartei UPT si Regulamentului de cercetare stiintifica în cadrul UPT;

d) Convoaca trimestrial Consiliul director si anual Adunarea generala  sau ori de câte ori este necesar;

e) Pe baza rapoartelor sefilor laboratoarelor de cercetare întocmeste Raportul anual privind activitatile desfasurate de CCCTI-UPT. Raportul va fi prezentat ierarhic tuturor organelor abilitate în obtinerea informatiilor privind activitatea centrului;

f) In situatiile în care directorul este în imposibilitate de a-si îndeplini temporar atributiile, acestea vor fi preluate de directorul adjunct.

Art.1.3. Activitatea stiintifica la nivelul laboratoarelor de cercetare este corelata si coordonata de sefii de laboratoare.

Art.1.4. Directorul CCCTI-UPT împreuna cu directorul adjunct, secretarul stiintific si sefii de laboratoare de cercetare alcatuiesc Consiliul director al CCCTI-UPT. Consiliul director se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art.1.5. Principalele atributii ale Consiliului Director sunt:

a) Directioneaza activitatea de cercetare în cadrul CCCTI-UPT si a laboratoarelor de cercetare;

b) Urmareste desfasurarea activitatii de cercetare în acord cu contractele/granturile/ programele aflate în derulare;

              c) Manageriaza activitatea stiintifica la nivelul laboratoarelor de cercetare;

              d) Raspunde pentru calitatea cercetarii desfasurate în cadrul laboratoarelor;

e) Prezinta Rapoarte anuale de cercetare Adunarii generale a membrilor CCCTI-UPT;

f) Alte atributii curente nenominalizate.

 

Cap.2. Activitatea personalului de cercetare si atributiile acestuia. Adunarea generala a membrilor CCCTI-UPT

Art.2.1. Personalul de cercetare din cadrul CCCTI-UPT este constituit din membrii laboratoarelor de cercetare în conformitate cu Statutul de functionare a CCCTI-UPT.

Art.2.2. Atributiile personalului de cercetare sunt urmatoarele:

a) Participa la activitatile de cercetare si didactice sustinute de CCCTI-UPT si precizate în Statutul de functionare a CCCTI-UPT;

              b) Raspunde pentru calitatea cercetarilor efectuate;

c) Participa la convocarile Adunarii generale si aduce la îndeplinire hotarârile  Consiliului director si Adunarii generale;

d) Raporteaza informatiile solicitate legate de cercetarile efectuate sub egida centrului; rezultatele obtinute sub egida centrului vor fi specificate si în lucrarile stiintifice elaborate si publicate.

Art.2.3. Adunarea generala se întruneste anual la convocarea directorului CCCTI-UPT si Consiliului director. În situatii deosebite, pot avea loc Adunari generale exceptionale convocate de catre Consiliul director.

Art.2.4. Adunarea generala este statutara în conditiile prezentei majoritatii personalului de cercetare.

Art.2.5. Agenda Adunarii generale este stabilita de director si este anuntata personalului de cercetare. În situatii deosebite, directorul poate modifica agenda întrunirii Adunarii generale.

Art.2.6. Adunarea generala delibereaza si poate lua hotarâri cu majoritate de voturi în conformitate cu Statutul de functionare a CCCTI-UPT.

Art.2.7. Întrunirile Adunarii generale sunt conduse de directorul CCCTI-UPT.

 

Cap.3. Modul de gestionare a programelor si activitatilor CCCTI-UPT

Art.3.1. Programele si actiunile CCCTI-UPT, contractele si granturile laboratoarelor de cercetare se deruleaza sub responsabilitatea individuala si/sau colectiva a membrilor centrului care participa la program. Coordonarea acestora este asigurata de membrul CCCTI-UPT care le conduce si supervizata de seful laboratorului de cercetare.

Art.3.2. Coordonatorul de program sau de actiune, inclusiv directorul de contract sau de grant, asigura managementul complet al acestuia si poarta raspunderea asupra finalizarii acestuia si asupra rezultatelor obtinute. El informeaza periodic pe seful laboratorului de cercetare si, dupa caz, directorul centrului, asupra stadiului de derulare a programului si întocmeste evaluarea finala asupra cercetarii. Aceasta evaluare se transmite atât celor care o solicita de drept cât si Consiliului director al CCCTI-UPT pentru întocmirea Raportului anual privind activitatile desfasurate de CCCTI-UPT.

Art.3.3. Documentatia minimala curenta prezenta la nivelul conducerii CCCTI-UPT consta în urmatoarele anexe:

  • Anexa I: Situatia actualizata a structurii de conducere a CCCTI-UPT,
  • Anexa II: Situatia actualizata a membrilor laboratoarelor de cercetare,
  • Anexa III: Programe si granturi de cercetare desƒasurate de laboratoarele de cercetare,
  • Anexa IV: Lista actualizata cu rezultatele si punctajele obtinute de laboratoarele de cercetare.

Fiecare tema / program / grant de cercetare finalizat(a) va fi inclus(a) într-o anexa si însotit(a) de o fisa de evaluare. Aceasta fisa poate coincide cu fisele de evaluare solicitate de finantatorul grantului.

 

Cap.4. Reglementari financiare. Achizitii de echipamente

Art.4.1. În acord cu Carta UPT si cu Regulamentul de cercetare stiintifica în cadrul UPT, întreaga activitate financiara a CCCTI-UPT se deruleaza prin intermediul compartimentelor specializate ale UPT.

Art.4.2. Daca volumul activitatilor desfasurate de CCCTI-UPT / colectivele acestuia o justifica, se poate efectua angajarea permanenta sau temporara a unui personal propriu al CCCTI-UPT / laboratoarelor de cercetare. Retributia acestuia cade în sarcina colectivului CCCTI-UPT sau a laboratorului care a angajat personalul, în limita fondurilor proprii alocate. Prezenta reglementare vizeaza atât cercetatorii cât si alte categorii de personal.

Art.4.3. Echipamentele achizitionate prin contracte / granturi / programe intra în patrimoniul UPT / Deptartamentul Calculatoare, fiind la dispozitia si sub administrarea laboratoarelor / membrilor laboratoarelor care au suportat achizitia. Prezenta reglementare este în permanenta conformitate cu regimul juridic al centrului.

 

Cap.5. Dispozitii finale si tranzitorii

Art.5.1. Prezentul regulament se poate reactualiza în functie de modificarile în legislatie, în Carta UPT sau în Regulamentul de cercetare stiintifica în cadrul UPT si de regimul juridic al CCCTI-UPT.

Modificarile de regulament pot apare si în functie de necesitatile curente de organizare si functionalitate. Acestea se pot face pe baza propunerii directorului si membrilor Consiliului director.

Art.5.2. Directorul are drept de veto asupra tuturor deciziilor care au implicatii asupra functionarii legale si regulamentare a centrului.

Art.5.3. Activitatea curenta va fi urmarita prin instructiuni-anexa la acest regulament.

Art.5.4. Activitatea centrului nu poate fi supusa unor presiuni extra-stiintifice.

Art.5.5. Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul director si de Adunarea generala a membrilor CCCTI-UPT.