You are hereNews

News


June 8-9 2016

 

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti

Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti (SCSS) este o manifestare de traditie în cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara, Facultatatea de Automatica si Calculatoare, Departamentul Calculatoare si Tehnologia Informatiei.

 

 

 

 

Ca ?i anii preceden?i, organizarea SCSS va fi preluat? de c?tre laboratoarele Centrului de Cercetare in Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei (CCCTI), dorindu-se ca acest eveniment s? vin? ?i în ajutorul studen?ilor masteranzi (oferindu-le cadrul necesar prezent?rii unei lucr?ri pe tema dizerta?iei, conform Art. 14 din Regulamentul de desf??urare a studiilor de master).

 

Regulamentul aferent Sesiunii de Comunic?ri ?tiin?ifice Studen?e?ti domeniul Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei (SCSS-CTI) este urm?torul:

 

 1. SCSS-CTI este organizat? pe 5 sectiuni. Fiecare sec?iune este asociat? unui laborator de cercetare din cadrul CCCTI.
 2. Pentru fiecare sec?iune, se constituie o comisie care organizeaz? lucr?rile sesiunii. Din componen?a acesteia fac parte ?efulul laboratorului de cercetare, Secretarul laboratorului, precum ?i conduc?torii lucr?rilor de dizerta?ie care se sus?in în cadrul sec?iunii.
 3. Înscrierea lucr?rilor se face la Secretarul laboratorului de cercetare.
 4. Studen?ii masteranzi participan?i î?i vor înscrie ?i î?i vor sus?ine lucrarea la sec?iunea la care este afiliat conduc?torul lucr?rii de dizerta?ie. Al?i studen?i participan?i î?i vor înscrie lucr?rile la sec?iunile cele mai apropiate ca tematic? ?i domeniu ?tiin?ific.
 5. Centralizarea, selec?ia ?i programarea prezent?rii lucr?rilor vor fi realizate pentru fiecare sec?iune în parte de c?tre laboratorul de cercetare aferent ?i vor fi afi?ate pe site-ul web al CCCTI.
 6. Lucr?rile fiec?rei sec?iuni se vor desf??ura în strict? conformitate cu planificarea indicat? în calendarul ata?at. De asemenea, fiecare laborator va fi responsabil cu afi?area informa?iilor aferente desf??ur?rii lucr?rilor sec?iunii arondate. 
 7. Pentru înscriere, studen?ii masteranzi vor depune câte o lucrare de 4-6 pagini, în formatul IEEE pentru conferin?e (http://conf.uni-obuda.hu/saci2016/IEEE_Word_Template.doc). Lucrarea depus? va reprezenta rezumatul cerut pentru înscrierea la dizerta?ie. Al?i studen?i participan?i vor depune la înscriere un scurt rezumat (Abstract) al lucr?rii/proiectului ce constituie subiectul prezent?rii.
 8. Redactarea lucr?rilor ?i prezentarea lor se va face în limba englez?.
 9. Fiec?rei lucr?ri i se aloc? un timp de 10 minute pentru prezentare, la care se adaug? 5 min pentru întreb?ri din partea comisiei. 
 10. Existen?a unui articol ?tiin?ific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul diserta?iei la o conferin?? ?tiin?ific? sau jurnal, cu indexare într-o baz? de date interna?ional?, înlocuie?te cu success aceast? lucrare specificat? în Regulament.
 11. Pentru fiecare sec?iune, comisia responsabil?, va realiza un top al lucrarilor sus?inute ?i va propune dup? caz, publicarea celor mai valoroase lucr?ri.

 

Calendar de desf??urare:

   - Înscrierea lucr?rilor: pân? în 6 Iunie 2016

   - Notificarea lucr?rilor acceptate:  7 Iunie 2016

   - Afi?area programului: 7 Iunie 2016

   - Desf??urarea sesiunii: 8-9 Iunie 2016

 


 

June 11-12, 2015

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI

 

Regulamentul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Iunie 2015

 

  1. SCSS-CTI este destinată în principal studenÅ£ilor masteranzi si doctoranzi dar ÅŸi studenÅ£ilor programelor de studii din domeniul CTI.

   2. SCSS-CTI este organizată pe 5 sectiuni. Fiecare secÅ£iune este asociată unui laborator de cercetare din cadrul CCCTI.

  3. Pentru fiecare secÅ£iune, se constituie o comisie care organizează lucrările sesiunii. Din componenÅ£a acesteia fac parte Åžefulul laboratorului de cercetare, Secretarul laboratorului, precum ÅŸi conducătorii lucrărilor de dizertaÅ£ie care se susÅ£in în cadrul secÅ£iunii.

   4. Înscrierea lucrărilor se face la secretarul laboratorului de cercetare.

  5. StudenÅ£ii masteranzi participanÅ£i îÅŸi vor înscrie ÅŸi îÅŸi vor susÅ£ine lucrarea la secÅ£iunea la care este afiliat conducătorul lucrării de dizertaÅ£ie. Centralizarea, selecÅ£ia ÅŸi programarea prezentării lucrărilor va fi realizată pentru fiecare secÅ£iune în parte.

   6. Programul, data ÅŸi locul desfăşurării vor fi stabilite ÅŸi afiÅŸate de către fiecare laborator de cercetare in parte până în data de 11 Iunie.

  7. Fiecare secÅ£iune se va desfăşura în strictă conformitate cu perioadele indicate în calendarul ataÅŸat. De asemenea, fiecare laborator va fi responsabil cu afiÅŸarea informaÅ£iilor aferente desfăşurării lucrărilor secÅ£iunii arondate.

  8. Pentru înscriere, studentul master va depune o lucrare de 4-6 pagini, în formatul IEEE pentru conferinÅ£e. Lucrarea depusă va reprezenta rezumatul cerut pentru înscrierea la dizertaÅ£ie.

  9. Redactare lucrărilor ÅŸi prezentarea lor se va face în limba engleză.

 10. Fiecărei lucrări i se alocă un timp de 15 minute pentru prezentare, la care se adaugă 5 min pentru întrebări din partea comisiei.

 11. ExistenÅ£a unui articol ÅŸtiinÅ£ific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul disertaÅ£iei la o conferinţă ÅŸtiinÅ£ifică sau jurnal, cu indexare într-o bază de date internaÅ£ională, înlocuieÅŸte cu succes această lucrare specificată în Regulament. 

 12. Pentru fiecare secÅ£iune, comisia responsabilă, va realiza un top al lucrarilor susÅ£inute ÅŸi va propune după caz, publicarea celor mai valoroase lucrări.

 

Calendar Sesiunea 2015:

 

Înscrierea lucrărilor : până 10 iunie

Notificarea lucrarilor acceptate : 10 iunie

AfiÅŸarea programului : 10 Iunie

Desfăşurarea sesiunii : 11 – 12 Iunie

 

 


 

Vineri 13 februarie 2015, in sala B529, in cadrul Laboratorul Sisteme Timp-Real, Robotice şi de Prelucrare Numerică a Semnalelor, are loc prezentarea lucrarii

 

“A Method for Testing Electronic Control Units using Direct Access to Internal Memory” elaborate de  Ioan-Marian Corman - student master

in vederea sustinerii examenului de dizertatie. 

 

 

 


 

 

Opportunity for funding MSc / PhD studies in Bavaria, Germania.

 

Read more...

 


 

On October 16-17, 2014, Politehnica University of Timisoara and its Department of Computer and Software Engineering will host the IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments, ROSE 2014.

Read more...

 


June 12-13, 2014

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI

 

Regulamentul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Iunie 2014

 

  1. SCSS-CTI este destinată în principal studenÅ£ilor masteranzi si doctoranzi dar ÅŸi studenÅ£ilor programelor de studii din domeniul CTI.

   2. SCSS-CTI este organizată pe 5 sectiuni. Fiecare secÅ£iune este asociată unui laborator de cercetare din cadrul CCCTI.

  3. Pentru fiecare secÅ£iune, se constituie o comisie care organizează lucrările sesiunii. Din componenÅ£a acesteia fac parte Åžefulul laboratorului de cercetare, Secretarul laboratorului, precum ÅŸi conducătorii lucrărilor de dizertaÅ£ie care se susÅ£in în cadrul secÅ£iunii.

   4. Înscrierea lucrărilor se face la secretarul laboratorului de cercetare.

  5. StudenÅ£ii masteranzi participanÅ£i îÅŸi vor înscrie ÅŸi îÅŸi vor susÅ£ine lucrarea la secÅ£iunea la care este afiliat conducătorul lucrării de dizertaÅ£ie. Centralizarea, selecÅ£ia ÅŸi programarea prezentării lucrărilor va fi realizată pentru fiecare secÅ£iune în parte.

   6. Programul, data ÅŸi locul desfăşurării vor fi stabilite ÅŸi afiÅŸate de către fiecare laborator de cercetare in parte până în data de 11 Iunie.

  7. Fiecare secÅ£iune se va desfăşura în strictă conformitate cu perioadele indicate în calendarul ataÅŸat. De asemenea, fiecare laborator va fi responsabil cu afiÅŸarea informaÅ£iilor aferente desfăşurării lucrărilor secÅ£iunii arondate.

  8. Pentru înscriere, studentul master va depune o lucrare de 4-6 pagini, în formatul IEEE pentru conferinÅ£e. Lucrarea depusă va reprezenta rezumatul cerut pentru înscrierea la dizertaÅ£ie.

  9. Redactare lucrărilor ÅŸi prezentarea lor se va face în limba engleză.

 10. Fiecărei lucrări i se alocă un timp de 15 minute pentru prezentare, la care se adaugă 5 min pentru întrebări din partea comisiei.

 11. ExistenÅ£a unui articol ÅŸtiinÅ£ific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul disertaÅ£iei la o conferinţă ÅŸtiinÅ£ifică sau jurnal, cu indexare într-o bază de date internaÅ£ională, înlocuieÅŸte cu succes această lucrare specificată în Regulament. 

 12. Pentru fiecare secÅ£iune, comisia responsabilă, va realiza un top al lucrarilor susÅ£inute ÅŸi va propune după caz, publicarea celor mai valoroase lucrări.

 

Calendar Sesiunea 2014:

 

Înscrierea lucrărilor : până 9 iunie

Notificarea lucrarilor acceptate : 10 iunie

AfiÅŸarea programului : 10 Iunie

Desfăşurarea sesiunii : 12 – 13 Iunie


February 12, 2014

Joint HiPEAC - HuRo workshop

will take place at Politehnica University of Timisoara, Faculty of Automation and Computers, Room A109, A115 (instead of A110).

More information here.


 

10 februarie 2014

Va invitam sa luati parte la prezentarea lucrarii stiintifice  “A WEB Application Solution for Software Process Improvement” elaborata de Silvia D. Mihit in cadrul lucrarii de dizertatie.

Prezentarea va avea loc in cadrul Laboratorului de cercetare  Sisteme Timp-Real, Robotice si de  Prelucrare Numerica a Semnalelor in data de 10 februarie 2014, ora 11:00, sala B 513

 


 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

 

Iunie 2013

 

Sesiunea de Comunicări ÅžtiinÅ£ifice StudenÅ£eÅŸti (SCSS) este o manifestare de tradiÅ£ie în cadrul Universităţii Politehnica din TimiÅŸoara, Facultatatea de Automatică ÅŸi Calculatoare, Departamentul Calculatoare. În acest an, SCSS va suferi două modificări importante.

  1. Organizarea SCSS va fi preluată de către laboratoarele Centrului de Cercetare in Calculatoare si Tehnologia InformaÅ£iei (CCCTI).

  2. SCSS se doreÅŸte a veni in ajutorul studenÅ£ilor masteranzi, oferindu-le cadrul necesar prezentării unei lucrări pe tema dizertaÅ£iei, conform Art. 14 din Regulamentul de desfăşurare a studiilor de master.

 

Regulamentul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Iunie 2013

 

  1. SCSS-CTI este destinată în principal studenÅ£ilor masteranzi si doctoranzi dar ÅŸi studenÅ£ilor programelor de studii din domeniul CTI.

   2. SCSS-CTI este organizată pe 5 sectiuni. Fiecare secÅ£iune este asociată unui laborator de cercetare din cadrul CCCTI.

  3. Pentru fiecare secÅ£iune, se constituie o comisie care organizează lucrările sesiunii. Din componenÅ£a acesteia fac parte Åžefulul laboratorului de cercetare, Secretarul laboratorului, precum ÅŸi conducătorii lucrărilor de dizertaÅ£ie care se susÅ£in în cadrul secÅ£iunii.

   4. Înscrierea lucrărilor se face la secretarul laboratorului de cercetare.

  5. StudenÅ£ii masteranzi participanÅ£i îÅŸi vor înscrie ÅŸi îÅŸi vor susÅ£ine lucrarea la secÅ£iunea la care este afiliat conducătorul lucrării de dizertaÅ£ie. Centralizarea, selecÅ£ia ÅŸi programarea prezentării lucrărilor va fi realizată pentru fiecare secÅ£iune în parte.

   6. Programul, data ÅŸi locul desfăşurării vor fi stabilite ÅŸi afiÅŸate de către fiecare laborator de cercetare in parte până în data de 11 Iunie.

  7. Fiecare secÅ£iune se va desfăşura în strictă conformitate cu perioadele indicate în calendarul ataÅŸat. De asemenea, fiecare laborator va fi responsabil cu afiÅŸarea informaÅ£iilor aferente desfăşurării lucrărilor secÅ£iunii arondate.

  8. Pentru înscriere, studentul master va depune o lucrare de 4-6 pagini, în formatul IEEE pentru conferinÅ£e. Lucrarea depusă va reprezenta rezumatul cerut pentru înscrierea la dizertaÅ£ie.

  9. Redactare lucrărilor ÅŸi prezentarea lor se va face în limba engleză.

 10. Fiecărei lucrări i se alocă un timp de 15 minute pentru prezentare, la care se adaugă 5 min pentru întrebări din partea comisiei.

 11. ExistenÅ£a unui articol ÅŸtiinÅ£ific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul disertaÅ£iei la o conferinţă ÅŸtiinÅ£ifică sau jurnal, cu indexare într-o bază de date internaÅ£ională, înlocuieÅŸte cu succes această lucrare specificată în Regulament. 

 12. Pentru fiecare secÅ£iune, comisia responsabilă, va realiza un top al lucrarilor susÅ£inute ÅŸi va propune după caz, publicarea celor mai valoroase lucrări.

 

Calendar Sesiunea 2013:

 

Înscrierea lucrărilor : 1 – 7 Iunie 2013

SelecÅ£ia lucrărilor : 7– 10 Iunie 2013

AfiÅŸarea programului : 11 Iunie 2013

Desfăşurarea sesiunii : 13 – 14 Iunie 2013

Departamentul Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei.